توضیحات

اندیشیدن و کسب آمادگی، لازمه دوام در بازار بورس